Related image

VŠEOBECNÉ

 

Tyto webové stránky Spot4Fun, wapsite nebo jakékoli jiné webové stránky Spot4Fun (dále jen „stránky“) jsou vlastněny a provozovány společností Commedia nebo jejím jménem („společnost“, „správce údajů“, „my“, „náš“ nebo „nás“). Používáním stránek a služeb souhlasíte se shromažďováním, zpracováním, používáním a zveřejňováním vašich osobních údajů námi v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů, které mohou být z jakéhokoli důvodu čas od času pozměněny. Tyto zásady ochrany osobních údajů vysvětlují způsoby, kterými můžeme shromažďovat, zpracovávat, používat a za určitých okolností zveřejňovat vaše osobní údaje v souladu se všemi příslušnými zákony. Přečtěte si pozorně tyto zásady ochrany osobních údajů a v případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat. Pokud nesouhlasíte s podmínkami těchto zásad ochrany osobních údajů, pak nepoužívejte služby poskytované prostřednictvím internetu, webů ani služby pro zábavu a informace o krátkých zprávách (souhrnně označované jako „služby“) a / nebo účastnit se jakýchkoli kvízů, soutěží, kampaní atd. nabízených na Stránkách.

 

„Osobní údaje“, jak jsou použity v těchto zásadách ochrany osobních údajů, znamenají informace o identifikovatelné osobě, jak jsou definovány v příslušných zákonech o ochraně osobních údajů. Osobní údaje mohou zahrnovat vaše jméno, adresu bydliště, číslo domácího nebo mobilního telefonu, domácí e-mailovou adresu, věk, etnický původ, příjem, preference a názory, ale nezahrnují jméno, titul nebo obchodní adresu nebo telefonní číslo zaměstnance organizace. V případě, že některý z osobních údajů, které jste poskytli, bude identifikován jako „citlivá data“ (jako jsou mimo jiné informace týkající se vašeho rasového nebo etnického původu, politického názoru, sexuální preference nebo náboženství), výslovně souhlasíte s tím, že můžeme tyto údaje zpracovávat v souladu s tímto Prohlášením o ochraně osobních údajů. Tímto však bereme na vědomí a zaručujeme, že nebudeme předávat žádné citlivé údaje třetím stranám pro účely přímého marketingu.

 

ZMĚNY TÉTO POLITIKY OCHRANY SOUKROMÍ

 

Vyhrazujeme si právo dle našeho výhradního uvážení změnit podmínky těchto zásad ochrany osobních údajů. Jakékoli podstatné změny budou prominentně zveřejněny na této stránce a doporučujeme vám tuto stránku pravidelně kontrolovat, abyste zkontrolovali jakékoli změny těchto zásad ochrany osobních údajů. Vaše další používání Služeb v návaznosti na jakékoli změny těchto Zásad ochrany osobních údajů bude představovat váš souhlas s těmito změnami.

 

INFORMACE, KTERÉ SHROMAŽĎUJEME

 

Za účelem poskytování naší celé řady Služeb můžeme shromažďovat následující typy osobních údajů:

 

A: ODPOVĚĎ: ZVLÁŠTNÍ INFORMACE, KTERÉ POSKYTUJETE

 

Když se zaregistrujete do kterékoli z našich služeb nebo se účastníte některé z našich nabízených propagačních akcí, které vyžadují registraci, požádáme vás o vaše osobní údaje (například vaše jméno, poskytovatele mobilních služeb a číslo mobilního telefonu).

 

B: ZÁZNAMOVÉ INFORMACE

 

Když přistupujete ke Službám a podporujeme vaši návštěvu webových stránek, které jsou řízeny námi nebo jejich jménem, ​​naše servery automaticky zaznamenávají neidentifikovatelné informace, které váš prohlížeč zasílá, kdykoli navštívíte webovou stránku. Tyto protokoly serveru mohou mimo jiné zahrnovat informace, jako je váš webový požadavek, adresa internetového protokolu, MSISDN (číslo digitální sítě integrovaných služeb mobilní stanice), typ prohlížeče, jazyk prohlížeče, datum a čas vašeho požadavku. Kromě toho lze přiřadit „cookie“ (malý jedinečný textový soubor identifikátoru). Například soubory cookie mohou ukládat vaše heslo pro snadné přihlášení k webu, který jste dříve navštívili, nebo mohou uložit vaše předvolby a možnosti předplatného pro přizpůsobenou domovskou stránku. Reklamy třetích stran zobrazené na našich stránkách mohou také obsahovat soubory cookie nastavené společnostmi nebo inzerenty internetové reklamy. Tyto soubory cookie nekontrolujeme a návštěvníci našich stránek by měli zkontrolovat zásady ochrany soukromí inzerenta a zjistit, zda a jak používá soubory cookie. Svůj počítač můžete naprogramovat tak, aby vás varoval při každém odeslání souboru cookie, nebo aby soubory cookie úplně odmítl. Bez souborů cookie však nemusíte mít přístup k určitým funkcím na našich Webech, jako je například stránka s možnostmi předplatného.

 

C: DEMOGRAFICKÉ A INFORMACE O POUŽITÍ

 

Když nám pošlete e-mail nebo jinou komunikaci, například informace, které zadáte nebo které shromáždíme, nejsou to ani skutečné osobní údaje, ani finanční informace, ale jsou nezbytné pro řádné fungování a fakturaci našich služeb, například informace týkající se dohoda mezi vámi a námi, datum začátku a konce a rozsah vašeho používání Služeb, můžeme si tyto komunikace (včetně veškerých Osobních údajů v nich obsažených) ponechat, abychom mohli zpracovávat vaše dotazy, reagovat na vaše požadavky a zlepšovat naše Služby.

 

D: FINANČNÍ INFORMACE

 

Finanční informace, jako jsou čísla kreditních karet, informace o bankovním účtu nebo hesla.

 

POUŽÍVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Vaše osobní údaje používáme pouze pro účely popsané v těchto zásadách ochrany osobních údajů a / nebo v doplňujících oznámeních o ochraně osobních údajů pro konkrétní služby. Mezi takové účely patří:

 

a. Poskytování, fakturace a výkon našich Služeb, propagačních akcí, kvízů, soutěží, kampaní atd., Včetně zobrazování přizpůsobeného obsahu a reklamy;

b. Audit, výzkum a statistická analýza za účelem údržby, ochrany a zlepšování našich služeb;

c. Zajištění technického fungování naší sítě;

d. Ochrana našich práv (duševního) vlastnictví nebo majetku našich uživatelů; a

 

E. Vývoj nových služeb.

 

Výslovně souhlasíte s tím, že vaše osobní údaje budeme používat také k tomu, abychom vás informovali o našich službách a akcích. Můžeme vás kontaktovat e-mailem, telefonicky, poštou, SMS nebo rovnocennými elektronickými prostředky. Vaše osobní údaje nebudeme shromažďovat, používat ani prozrazovat k žádným jiným účelům, než které jsou popsány v těchto zásadách ochrany osobních údajů a / nebo v doplňkových oznámeních o ochraně osobních údajů služeb, pokud k tomu nezískáme váš předchozí souhlas nebo nejsme jinak autorizováni nebo vyžadováni zákonem. . Pro účely popsané v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů a také pro aktualizaci vašeho osobního profilu můžeme kombinovat všechny vaše osobní údaje, které jsme shromáždili.

 

JAK ZVEŘEJŇUJEME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE

 

Vaše osobní údaje neprodáváme ani jinak nepředáváme třetím stranám, s výjimkou případů uvedených v těchto zásadách ochrany osobních údajů. Vaše osobní údaje nezveřejníme žádné třetí straně, pokud:

 

a. takové zveřejnění vám bude jinak sděleno, když zadáte své osobní údaje a / nebo v doplňkovém oznámení o ochraně osobních údajů služeb;

 

b. takové zveřejnění je vyžadováno zákonem nebo nařízením soudu s příslušnou jurisdikcí nebo v případě, že se v dobré víře domníváme, že zveřejnění je nezbytné k ochraně nebo obraně práv nebo majetku nás;

 

c. takové zveřejnění je nezbytné, aby poskytovatelé služeb, které si ponecháme, mohli vykonávat funkce jejím jménem nebo poskytovat nám služby, jako jsou reklamní, propagační a plnění služby, průzkum trhu, audity, správa webových stránek, zpracování dat, informační technologie a kancelářské služby, poskytované taková organizace nebo jednotlivec neshromažďuje, nepoužívá ani nezveřejňuje osobní údaje k žádnému jinému účelu než k provádění těchto funkcí nebo poskytování služeb nám;

 

d. Osobní údaje jsou zahrnuty do transakce za účelem prodeje nebo sekuritizace některých nebo všech našich aktiv pouze za účelem usnadnění a provedení takové transakce. Po dokončení transakce budete upozorněni. Převedeme vlastnictví a kontrolu nad vašimi osobními údaji na třetí stranu s výhradou všech podmínek a omezení v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů; a

 

e. ustanovíme třetí strany (dále jen „zpracovatele údajů“), které za nás budou zpracovávat některé vaše údaje. Na vaši žádost vám poskytneme seznam takových stran.

 

JEN DOSPĚLÍ

 

Služby ani Weby nejsou určeny pro použití nezletilými. Nebudeme vědomě shromažďovat žádné osobní identifikační údaje poskytnuté nezletilými. Po oznámení našeho shromažďování osobních údajů nezletilé osoby bez souhlasu rodičů tyto informace neprodleně smažeme.

 

DALŠÍ STRÁNKY

 

Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují pouze na naše služby a propagační akce. Neprovádíme kontrolu nad weby zobrazenými jako výsledky vyhledávání, weby, které obsahují naše aplikace, produkty nebo služby, nebo odkazy z našich různých služeb. Tyto další stránky mohou do vašeho počítače ukládat vlastní soubory cookie nebo jiné soubory, shromažďovat údaje nebo požadovat od vás osobní údaje. Tyto další stránky udržují své vlastní zásady týkající se cookies a shromažďování a používání osobních údajů. Je na vás, abyste tyto zásady sami zkontrolovali.

 

BEZPEČNOSTNÍ

 

Ochrana vašich osobních údajů je pro nás důležitá. K ochraně bezpečnosti vašich osobních údajů používáme průmyslovou standardní technologii. Nelze bohužel zaručit 100% bezpečný přenos dat přes internet a přes mobilní komunikační sítě. V důsledku toho, i když se zavázáme chránit vaše osobní údaje, nemůžeme zajistit ani zaručit bezpečnost jakýchkoli informací, které nám předáte nebo prostřednictvím nás. V tuto chvíli jsou osobní údaje, které shromažďujeme, uloženy na počítačích umístěných v Nizozemsku. Pro účely zpracování popsané v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů můžeme převést osobní údaje do dalších zemí, které se mohou nacházet mimo Evropský hospodářský prostor (EHP) nebo mimo vaši domovskou zemi a jejichž zákony na ochranu údajů se mohou lišit od EHP nebo od jurisdikci, ve které žijete. S výhradou platných zákonů v takových jiných jurisdikcích zajistíme, aby byla zavedena příslušná ochrana vyžadující od zpracovatele údajů v dané zemi zachování ochrany osobních údajů, která je rovnocenná ochraně, která platí v EHP nebo v zemi, ve které jste žít. Kromě toho, pokud používáte naše služby, když jste mimo EHP, mohou být vaše informace přeneseny mimo EHP za účelem poskytování těchto služeb. Souhlasem s tímto Prohlášením o ochraně osobních údajů také souhlasíte s přenosem vašich osobních údajů mimo EHP nebo zemi, ve které žijete, pro popsané účely.

 

PŘÍSTUP K VAŠIM OSOBNÍM ÚDAJŮM

 

Máte právo na přístup a opravu osobních údajů, které jste nám poskytli, nebo na změnu svých preferencí. Můžete zaslat e-mail na níže uvedenou adresu nebo na Weby a / nebo prostřednictvím našich Služeb a uvést, zda chcete, aby vaše osobní údaje byly odstraněny z naší databáze, pokud se chcete odhlásit z naší komunikace nebo chcete odhlásit se z komunikace od obchodníků nebo obchodních partnerů třetích stran. Odstraněním vašich osobních údajů nebo jiným odhlášením od přijímání komunikace od nás nebo třetích stran smažete údaje pouze z naší databáze za účelem správy budoucí komunikace od nás a třetích stran. Tato smazání neodstraní již shromážděné osobní údaje, které již mohly být sdíleny s třetími stranami, jak je uvedeno výše v těchto zásadách ochrany osobních údajů. Budete muset kontaktovat třetí strany, které vás mohou kontaktovat přímo, aby odstranily vaše osobní údaje, které mohou použít, aby vás kontaktovaly.

 

KONTAKTNÍ INFORMACE

 

Uvítáme vaše komentáře týkající se těchto zásad ochrany osobních údajů. Máte-li jakékoli dotazy, chcete přístup k opravě nebo aktualizaci svých osobních údajů a / nebo se domníváte, že jsme nedodrželi tyto zásady ochrany osobních údajů, kontaktujte nás [email protected]