Related image

 

Vítejte na MobiappGames na www.mobiapp-games.com (dále jen „web“). Přečtěte si pozorně tyto všeobecné podmínky (dále jen „podmínky“). Vezměte prosím na vědomí, že služby, na které se vztahuje tato smlouva, nemusí být zrušeny jinak, než jak je uvedeno v těchto podmínkách, jakmile bude zahájeno poskytování těchto služeb. Pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte, neměli byste na této webové stránce pokračovat, registrovat se ani se nepokoušet o přístup nebo používání služeb, na které se tyto podmínky vztahují. Jinak souhlasíte s používáním služeb za podmínek stanovených v této smlouvě. Možná budeme muset čas od času tyto podmínky změnit a jakékoli takové změny budou provedeny v souladu s těmito podmínkami. Pravidelně prosím kontrolujte tento web, protože vás zde budeme o všech takových změnách informovat.

 

1. Popis a typy služeb

 

Společnost MobiappGames (dále jen „společnost“, „my“) vyvinula řadu položek ke stažení obsahu pro mobilní zábavu, online i bezdrátově, například vyzváněcí tóny, hry, tapety a služby SMS (souhrnně „služby“) ) na některá kompatibilní mobilní zařízení.

 

Služby jsou vám k dispozici na základě těchto podmínek. Služby budou zahrnovat přístup k informacím, datům, textu, softwaru, hudbě, zvuku, fotografiím, grafice, videu, zprávám nebo jiným materiálům. Služby nejsou určeny k poskytování daňového, účetního nebo právního poradenství, poradenství ohledně vhodnosti nebo ziskovosti jakékoli bezpečnosti nebo investice, jakéhokoli zdravotního nebo lékařského poradenství nebo jakékoli jiné rady osobní či soukromé povahy. Služby mohou také zahrnovat přístup k obsahu a službám nezávislých třetích stran. Po řádné registraci a zaplacení vám bude povoleno stahovat nebo jinak používat Služby prostřednictvím kompatibilních mobilních telefonů a jiných kompatibilních zařízení. Společnost nabízí své služby (a) prostřednictvím probíhajícího modelu předplatného (b) jako úvěrového modelu, ve kterém je nabízen balíček kreditů za definovaný počet jednotlivých stažení na základě obnovitelného (periodického) předplatného, ​​a (c) prostřednictvím jednoho -off (jednotlivý) model nákupu. Ve vaší zemi nemusí být k dispozici všechny modely. Podrobnější informace o službách nabízených ve vaší zemi najdete na webových stránkách. Pokud není výslovně uvedeno jinak, nebudou žádné informace uvedené ve Službách nebo v souvislosti se Službami považovány za závaznou nabídku Společnosti, ale za výzvu k objednání Služeb. Společnost bude mít právo poskytovat Služby, jak to považuje za nejlepší, ale pokusí se zajistit, aby Služby neměly nižší standard než ke dni, kdy byly tyto Podmínky uzavřeny. S výhradou vašeho práva na vrácení poplatků v souladu s těmito podmínkami si společnost vyhrazuje právo dočasně nebo trvale upravovat nebo přerušit služby, které vám byly poskytnuty. Pokud má být služba trvale ukončena, budeme vás o této skutečnosti informovat.

 

2. Registrace a obecný přístup ke Službám

 

Abyste si mohli předplatit některou ze Služeb, musíte mít alespoň osmnáct let. Pokud nejste osobou odpovědnou za zaplacení účtu za mobilní telefon nebo internet nebo jste mladší 18 let, obraťte se před přihlášením a / nebo účastí ve Službách na souhlas plátce faktury, rodičů, opatrovníka nebo zaměstnavatele. Přihlášením k odběru a / nebo účastí ve Službách (1) potvrzujete a potvrzujete, že jste v případě potřeby získali potřebné povolení, souhlas nebo souhlas od plátce faktury, rodičů, opatrovníka nebo zaměstnavatele a (2) souhlasíte s tím, že máte byla nabídnuta možnost přečíst si a přijmout podmínky před použitím služeb. Pokud nesouhlasíte; nepoužívejte Služby. Když se zaregistrujete a / nebo používáte Službu, berete na vědomí a potvrzujete, že jste přijali tyto Podmínky a že dodržujete podmínky, které platí ve vaší situaci, jak je uvedeno výše. Souhlasíte s tím, že každá osoba, která požaduje tyto Služby, je vaším zástupcem s plným oprávněním jednat vaším jménem ve vztahu k těmto Službám. Pokud není výslovně uvedeno jinak, budou se na tyto nové nebo další funkce, které rozšiřují nebo vylepšují stávající Služby, včetně vydání nových Služeb, vztahovat Podmínky.

  

3. Povinnost registrace; Osobní data

 

Na vaši žádost vás společnost může zaregistrovat jako uživatele a poskytnout vám přístup ke službám přidělením osobního uživatelského jména a hesla. Jste výhradně zodpovědní za zachování důvěrnosti jakéhokoli možného hesla a účtu. Společnost možná bude muset změnit uživatelská jména přidělená určitým aspektům jejích Služeb a vyhrazuje si právo tak učinit (v případě potřeby budete informováni). Za účelem zajištění bezpečného používání Služeb a platby příslušných poplatků zaručujete, že osobní údaje (dále jen „osobní údaje“) uvedené v registračním formuláři jsou vždy správné a kompletní. Pokud se Společnost na základě vlastního uvážení domnívá, že Osobní údaje nejsou přesné nebo úplné, je oprávněna pozastavit nebo ukončit váš účet a zadržet současné i budoucí používání Služeb nebo jakékoli jejich součásti. Jste odpovědní za zachování tajemství jakýchkoli hesel a / nebo účtů, které vám společnost vydala, a jste plně odpovědní za všechny akce provedené v souvislosti s použitím vašeho hesla nebo účtu. Zavazujete se kontaktovat společnost, pokud si všimnete nebo máte podezření, že došlo k neoprávněnému použití vašeho hesla nebo účtu, nebo že již není zaručena bezpečnost nebo ochrana osobních údajů z jakéhokoli jiného důvodu. Společnost nemůže a nebude odpovědná za jakoukoli ztrátu nebo škodu vyplývající z vašeho nedodržení tohoto oddílu. Společnost vám může poskytnout přístup k některým Službám, aniž byste se zaregistrovali jako uživatel, jako je například registrace Služeb prostřednictvím mobilního telefonu. V každém takovém případě je vaše identifikace založena na identifikačních prostředcích, které považujeme za vhodné, například na vašem mobilním telefonním čísle. Souhlasíte s tím, že tyto informace mohou být shromažďovány a zpřístupňovány Společnosti a použity v souladu s částí „Ochrana osobních údajů a zpracování údajů“ těchto podmínek.

 

4. Přístup k probíhajícímu předplatnému modelu

 

Probíhající předplatné začne, jakmile vám společnost na vaši žádost poskytne přístup ke službám. Přístup ke Službám lze zajistit poskytováním informačních nebo zábavních Služeb (např. Doručením obsahu ke stažení (například tapety, vyzvánění nebo mobilní hry)), jiným poskytnutím přístupu ke Službám (např. K vašemu mobilnímu číslu) nebo umožněním stažení Služeb (např. doručením odkazu WAP-Push nebo odkazu v textové zprávě ke stažení nebo jinému použití Služeb na webových stránkách společnosti). Všechny smlouvy o předplatném zůstanou v platnosti, dokud nebudou vypovězeny nebo zrušeny vámi nebo společností v souladu s podmínkami stanovenými v tomto dokumentu. Dohody o Službách Společnosti a nezávislých třetích stran, které jsou poskytovány prostřednictvím Služeb, začínají okamžikem, kdy Společnost nebo třetí strana přijme vaši stejnou objednávku nebo vám poskytne Služby na základě vaší objednávky. Smlouva zůstane v platnosti, dokud ji neukončíte vy nebo společnost v souladu s podmínkami stanovenými v tomto dokumentu.

 

5. Poplatky

 

Poplatky za služby jsou k dispozici na webových stránkách společnosti (např. Pod „F.A.Q.“). Periodický poplatek bude účtován za každé období předplatného, ​​které je v platnosti. Společnost zaplatíte za služby a jejich používání v souladu s ceníky platnými v době vaší objednávky. Pokud není uvedeno jinak, budou poplatky účtovány na faktuře za bezdrátový telefon nebo odečteny z vašeho zůstatku. Na vaše používání Služeb se mohou vztahovat další daně a samostatné poplatky za textové zprávy / WAP / GPRS / UMTS / šířku pásma od poskytovatele bezdrátového připojení. Poplatky lze případně uhradit také pomocí kreditů kreditní kartou, bankovním převodem nebo prostřednictvím uživatelského účtu. Různé platební metody jsou specifikovány během procesu objednávání služeb, které jste vybrali. Společnost vám může také fakturovat poplatky od třetích stran, jejichž služby jsou dostupné prostřednictvím Služeb, pokud to bylo dohodnuto s uvedenou třetí stranou. Tyto poplatky budou fakturovány v souladu s poplatky těchto třetích stran. Všechny poplatky, včetně poplatků za stávající smlouvy o předplatném, se mohou změnit na základě oznámení od společnosti. Společnost vám o takové změně poskytne přiměřené oznámení. Pokud nepřijmete nové poplatky (které se budou vztahovat pouze na prospektivní bázi), můžete své předplatné a / nebo svůj účet zrušit s okamžitou účinností po ukončení.

 

6. Vaše odpovědnost

 

Abyste mohli používat Služby, musíte mít předplatné mobilních komunikací u zúčastněného poskytovatele bezdrátových služeb nebo jinak mít přístup k (mobilní) komunikační síti, pro kterou Společnost zpřístupňuje Služby, jakož i veškerým službám poskytovatele bezdrátových služeb nezbytným ke stahování obsahu a / nebo přijímat SMS zprávy a platit jakékoli poplatky za služby (poskytovatel bezdrátových služeb) spojené s jakýmkoli takovým přístupem. Ve svém mobilním telefonu musíte mít nainstalované funkční připojení k internetu (např.WAP, GPRS, UMTS). Váš mobilní telefon musí být schopen přijímat textové zprávy, vyzváněcí tóny, mobilní hry, video nebo barevnou grafiku. Kromě toho musí být váš mobilní telefon připojen k internetu, aby mohl stahovat vyzváněcí tóny, mobilní hry, video, barevnou grafiku nebo jiné služby ke stažení. Společnost neposkytne náhradu, pokud si stáhnete nebo se pokusíte stáhnout Služby do nekompatibilních telefonů nebo poskytovatelů bezdrátových služeb nebo pokud váš mobilní telefon nemá připojení k internetu. Pokyny najdete na webu poskytovatele bezdrátových služeb nebo na webu výrobce mobilních telefonů. Kromě toho musíte poskytnout veškeré vybavení a software nezbytné pro připojení ke Službám. Jste odpovědní za zajištění toho, aby zařízení a / nebo software nenarušovaly a nenarušovaly provoz společnosti. Společnost má právo okamžitě odpojit od Služeb jakékoli zařízení nebo software způsobující rušení a okamžitě ukončit tuto Smlouvu. Služby jsou určeny pouze pro osobní použití a nelze je přiřadit ani převést na žádné jiné číslo, číslo nebo osobu mobilního telefonu, ani nesmíte poskytnout žádné jiné osobě nebo subjektu přístup k vašim Službám, a to přímo ani nepřímo. Jakékoli chování nebo činnost, o které se domníváme, že omezuje nebo brání jakémukoli jinému uživateli v přístupu, používání nebo užívání Služeb, nebude povoleno. Souhlasíte s používáním služeb pouze pro zákonné účely.

 

7. Práva duševního vlastnictví

 

Není-li v tomto dokumentu stanoveno jinak, veškerá práva, nároky a podíly na jakémkoli duševním vlastnictví, vlastnických právech nebo jiných právech souvisejících s nehmotným majetkem, které se používají, vyvíjejí, zahrnují, ztělesňují nebo praktikují v souvislosti s jakoukoli ze služeb ( „Práva na duševní vlastnictví společnosti“) jsou majetkem společnosti nebo jejích poskytovatelů licencí a souhlasíte s tím, že nebudete nárokovat žádný zájem ani vlastnit žádná taková práva k duševnímu vlastnictví společnosti. Společnost tímto uděluje a vy tímto přijímáte osobní, omezenou, nepřenosnou, nevýhradní, odvolatelnou a nepřevoditelnou licenci a povolení ke stahování a používání Služeb na určeném kompatibilním mobilním zařízení výhradně pro vaše osobní, komerční použití. Dále berete na vědomí a souhlasíte, že nesmíte měnit, pronajímat, pronajímat, půjčovat, pronajímat, půjčovat, půjčovat, prodávat, distribuovat, vytvářet nebo generovat Služby a / nebo práva duševního vlastnictví společnosti, s výjimkou případů, kdy vám společnost dala výslovné písemné povolení. Berete na vědomí, že na vás není převeden žádný nárok na práva k duševnímu vlastnictví společnosti a že nezískáváte žádná práva, výslovná ani předpokládaná, na služby, kromě práv výslovně udělených v těchto podmínkách. Berete na vědomí, že všechny značky, které se objevují v rámci Služeb, patří společnosti nebo příslušným vlastníkům těchto značek a jsou chráněny vnitrostátními a mezinárodními zákony o ochranných známkách a autorských právech. Jakékoli použití jakékoli ze známek, které se objevují v rámci Služeb, bez výslovného písemného souhlasu Společnosti nebo případně majitele známky, je přísně zakázáno. MobiAppgames 'je ochranná známka společnosti. Služby mohou být staženy pouze jednou a nelze je přenášet, prodávat, distribuovat, zobrazovat, provádět, kopírovat, upravovat nebo používat jakýmkoli způsobem, zcela nebo zčásti, jinak, než předpokládají tyto podmínky. Zaručujete, že k přístupu ke Službám budete používat pouze rozhraní poskytnuté společností. Souhlasíte s tím, že držitelé práv, kteří společnosti udělují licence na jejich hudební a další položky obsahu pro použití ve službách, jsou v tomto smyslu chápáni v rozsahu ochrany této smlouvy a že jsou sami oprávněni prosazovat ustanovení této dohody , které přímo souvisejí s jejich obsahem. Víte, že použití hudebních děl podléhá podmínkám použití, jak je uvedeno níže. Nesmíte dovolit třetí straně kopírovat, upravovat, reprodukovat, přenášet, distribuovat nebo používat jakýmkoli jiným způsobem hudbu, kterou používáte nebo přijímáte, mimo limity úzce povolené autorskými právy. Zavazujete se, že budete společnost neprodleně informovat o jakémkoli takovém neoprávněném použití. Všechna práva, která vám tato smlouva výslovně neuděluje, si vyhrazuje společnost a / nebo její poskytovatelé licencí.

 

8. Smlouvy o službách třetích stran / transakce s inzerenty a / nebo sponzory

 

Služby mohou také zahrnovat přístup ke Službám nezávislých třetích stran, a to buď přímo, nebo prostřednictvím odkazů na stránky provozované těmito třetími stranami. Pokud je to přiměřeně možné, společnost označí služby jako obsah třetích stran. I když mohou mít společnou značku se Společností, a proto obsahují ochranné známky Společnosti, smlouvy o Službách poskytovaných třetími stranami jsou uzavřeny přímo mezi vámi a třetí stranou. Můžeme také použít inzerenty a promotéry, abychom pomohli vyrovnat náklady na naše Služby. Podmínkou používání těchto Služeb souhlasíte s tím, že můžeme na našich webových stránkách zobrazovat reklamy a jiné propagační akce a dodávat reklamy a propagační akce v souvislosti s našimi Službami. Souhlasíte také s tím, že se nebudete pokoušet blokovat nebo jinak zasahovat do těchto reklam nebo propagačních akcí. Některé jurisdikce nám neumožňují zasílat textové zprávy bez vašeho výslovného souhlasu, takže výše uvedené se vás nemusí týkat. Bez vašeho souhlasu nebudeme sdílet vaše osobní údaje s třetími stranami. Zahrnutí jakékoli reklamy nebo propagace na naše webové stránky nebo do našich služeb nepředstavuje žádnou podporu takového obsahu, produktu, služby nebo společnosti ze strany společnosti. Snažíme se zajistit, aby všechny reklamy nebo propagace byly vhodné pro naše uživatele. Máte právo nás kdykoli požádat, abychom vás nekontaktovali prostřednictvím přímého marketingu. Společnost nebude stranou ani jakýmkoli způsobem odpovědná za jakékoli transakce týkající se služeb poskytovaných od těchto třetích stran ani za jakýkoli obsah nebo informace prezentované v souvislosti s jakýmikoli službami třetích stran.

  

9. Ochrana osobních údajů a zpracování údajů

 

Berete na vědomí, že společnost shromažďuje a zpracovává „osobní údaje“ (tj. Informace, které by vás mohly kontaktovat nebo které jste nám poskytli, jako je celé jméno, poštovní adresa, pohlaví, věk, názory, odhady, znalosti, telefonní číslo nebo e - e-mailová adresa), „finanční informace“ (tj. čísla kreditních karet, údaje o bankovním účtu nebo hesla) nebo „demografické údaje a informace o použití“ (tj. informace, které zadáte nebo které shromáždíme, nejsou ani osobními, ani finančními informacemi, ale jsou nezbytné pro řádné fungování a fakturaci našich Služeb, jako je datum týkající se začátku a konce a rozsahu vašeho používání Služeb), s výhradou zbytku tohoto odstavce za účelem provozování této webové stránky (společně označované jako „Osobní Data “) a za podmínek stanovených v prohlášení o ochraně osobních údajů, které je nedílnou součástí těchto všeobecných podmínek. Společnost přikládá velkou hodnotu soukromí svých uživatelů; nicméně můžeme vaše osobní údaje předat vašemu poskytovateli bezdrátových služeb nebo poskytovateli služeb brány, abychom zajistili výběr poplatků. Dále můžeme vaše osobní údaje předat vládním agenturám, mimo jiné soudům a úřadům okresních zástupců, za účelem soudního řízení a předcházení trestným činům. Osobní údaje shromážděné společností mohou být uloženy a zpracovány v Nizozemsku nebo v jakékoli jiné zemi, ve které společnost nebo její zástupci udržují zařízení. Používáním služeb souhlasíte s jakýmkoli takovým přenosem osobních údajů mimo vaši zemi. Vaše osobní údaje budou smazány nejpozději do šesti měsíců po ukončení vašeho předplatného. Společnost může ukládat vaše osobní údaje po tomto datu, pokud to vyžaduje zákon nebo dohoda. Společnost bude udržovat postupy v souladu s platnými zákony pro jednotlivce, aby získala přístup k jejich osobním údajům a, je-li to vhodné a na vyžádání, opraví nebo odstraní jejich osobní údaje.

 

10. Zřeknutí se záruk a omezení závazků

 

Společnost, její ředitelé, vedoucí pracovníci, zaměstnanci, dodavatelé a zástupci (dále jen „strany poskytovatele“) se zříká jakékoli odpovědnosti za jakékoli škody vyplývající z vašeho používání Služeb. Výslovně rozumíte a souhlasíte s tím, že Služby jsou poskytovány „tak, jak jsou“ a „jak jsou k dispozici“, bez jakýchkoli záruk. Poskytující strany výslovně odmítají v plném rozsahu povoleném zákonem veškeré záruky, ať už výslovné, předpokládané, zákonné nebo jiné, týkající se Služeb, mimo jiné včetně předpokládaných záruk titulu, obchodovatelnosti, vhodnosti pro konkrétní účel a neporušování vlastnických práv. Poskytovatel se zříká veškerých záruk týkajících se bezpečnosti, spolehlivosti, včasnosti a výkonu Služeb. Smluvní strany poskytovatele nezaručují, že služby budou splňovat vaše požadavky nebo že provoz služeb bude nepřerušovaný a bezchybný. Žádné rady ani informace, ať už ústní nebo písemné, získané od nás nebo prostřednictvím našich Služeb, nevytvoří záruku, která zde není výslovně uvedena. Nesmíte se spoléhat na žádné takové informace nebo rady. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že si stáhnete a / nebo použijete Služby, obsah, software a webové stránky podle vlastního uvážení a rizika a že za jakékoli škody na svém počítačovém systému, mobilním telefonu nebo ztrátu dat v důsledku pomocí Služeb. S výjimkou jurisdikcí, kde jsou taková ustanovení omezena, souhlasíte s tím, že veškerá odpovědnost společnosti vůči vám nebo jakékoli třetí osobě a vaše výhradní opravné prostředky nebo nároky vaší třetí osoby, a to zákonem, spravedlivě nebo jinak, s ohledem na Služby poskytované na základě této smlouvy / nebo za jakékoli porušení této smlouvy je omezeno pouze částkou, kterou jste zaplatili za takové Služby během doby platnosti této smlouvy. S výjimkou jurisdikcí, kde jsou taková ustanovení omezena, nebudou poskytující strany odpovědné za žádné přímé, nepřímé, náhodné, zvláštní, příkladné, represivní, třetí strany ani následné (včetně škod za ztrátu obchodních zisků, přerušení podnikání, ztrátu obchodních informací) a podobně) vyplývající z vašeho používání, zneužití nebo nemožnosti používat Služby, obsah, software a webové stránky, a to i v případě, že Společnost byla upozorněna na možnost takových škod, a to v rozsahu, v jakém země neumožňuje vyloučení nebo omezení odpovědnosti, jak je zde uvedeno, je odpovědnost společnosti omezena v rozsahu povoleném zákonem v dané zemi.

 

11. Odškodnění

 

Souhlasíte s tím, že odškodníte a zajistíte, aby společnost a její rodiče, členové, dceřiné společnosti, přidružené společnosti, poskytovatelé služeb, dodavatelé, agenti, poskytovatelé licencí, úředníci, ředitelé, akcionáři a zaměstnanci byli neškodní vůči jakékoli ztrátě, odpovědnosti, nároku, žalobě nebo požadavku, včetně přiměřeného poplatky, které platí jakákoli třetí strana v důsledku nebo v souvislosti s (a) vaším používáním Služeb a (b) porušením vašich prohlášení a záruk stanovených v těchto Podmínkách vámi. Budete platit veškeré náklady, škody a výdaje, včetně, bez omezení, přiměřených poplatků za právní zastoupení a nákladů vynaložených proti Společnosti nebo jí jinak vzniklých v souvislosti s jakýmkoli takovým nárokem, žalobou, žalobou, žádostí nebo jiným řízením

 

12. Ukončení a zrušení služeb

 

Chcete-li se odhlásit ze služeb prostřednictvím textové zprávy, pošlete SMS na číslo, ze kterého přijímáte textové zprávy, nebo pošlete e-mail. V první situaci nabude ukončení účinnosti okamžitě po obdržení žádosti o ukončení. V posledních případech nabude zrušení účinnosti pouze do 48 hodin od přijetí žádosti o ukončení. V případě, že máte více předplatných, „STOP“ zruší všechna aktivní předplatná. Následující měsíc se na faktuře vašeho poskytovatele bezdrátových služeb mohou účtovat poplatky, protože fakturace probíhá zpětně.

 

Souhlasíte s tím, že společnost může na základě vlastního uvážení kdykoli ukončit vaše používání služeb a odebrat a zlikvidovat veškerý obsah těchto služeb, (1) pokud se společnost domnívá, že jste porušili nebo jednali v rozporu s těmito podmínkami; (2) nezaplatíte poplatky ve lhůtě uvedené v předplatném mobilního telefonu u vašeho operátora; (3) Provozovatel je výslovně požádán, aby tak učinil, nebo (4) jakýkoli zákon, nařízení, směrnice nebo vládní opatření činí veškerou nebo jakoukoli část Služeb nezákonnou nebo nepraktickou. Souhlasíte s tím, že Společnost nebude vůči vám ani žádné třetí straně odpovědná za ukončení vašeho přístupu ke Službám. Pokud svůj účet nebo předplatné z jakéhokoli důvodu zrušíte, společnost vám nevrátí žádné z vašich dosud zaplacených poplatků, s výjimkou případů výslovně stanovených v některém z ustanovení těchto podmínek.